Beth E. Lindenberger

White Terminalis

Akron, Ohio

Porcelain, underglaze, glaze, oxides

$775