Elizabeth DeLyria

Segment

Katy, TX

Stoneware, glazes, stains

SOLD